Jesteś na: Strona główna / Dla Zwiedzających / Regulaminy / Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie 

 1. Posiadanie biletu wstępu do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zwanego dalej Muzeum, uprawnia do zwiedzania.
 2. Zakupienie biletu wstępu lub pobranie biletu bezpłatnego oznacza, iż zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum, zamieszczonych na stronie https://zamek-pszczyna.pl oraz znajdujących się na terenie Muzeum, tj.:
  •    Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie
  •    Zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dni bezpłatne
  •    Regulamin korzystania z audioprzewodników i aplikacji w Muzeum Zamkowym w Pszczynie
  •    Regulamin zakupu biletów online
 3. Wejście na ekspozycję możliwe jest po zdezynfekowaniu rąk i zakryciu ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej.
 4. Do każdego zakupionego biletu zwiedzający otrzyma foliowe ochraniacze na buty, celem założenia na obuwie przed wejściem na ekspozycję. O konieczności zakładania ochraniaczy w danym dniu decyduje obsługa lub dyżurny koordynator.
 5. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (dystans, środki ochrony indywidualnej).
 6. Zachowanie dystansu ochronnego nie dotyczy rodzin, osób wspólnie zamieszkujących, niepełnosprawnych wraz z opiekunami,  osób starszych z opiekunem oraz osób mających problemy z przemieszczaniem się wymagających asysty opiekuna.
 7. Grupa zorganizowana, zwiedzająca ekspozycję Muzeum nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy i pilotem).
 8. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone poprzez System Rezerwacji na stronie https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
 9. Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy, na podstawie ważnego certyfikatu wystawionego przez Muzeum.
 10. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, zwiedzają ekspozycje Muzeum wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 11. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 12. Na ekspozycję nie można wnosić plecaków, toreb oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie ekspozycji, których wymiary przekraczają 30 cm x 25 cm x 15 cm. Istnieje możliwość umieszczenia ich w skrytkach zabezpieczonych zamkiem.
 13. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w sieni przejazdowej wózków dziecięcych.
 14. Przed wejściem na ekspozycję należy umieścić parasole w wyznaczonych pojemnikach. Za pozostawione parasole Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do garderoby, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.
 16. Płynność zwiedzania regulowana jest na podstawie bieżącej sytuacji, przez co ilość osób wchodzących na ekspozycję może się zmieniać.
 17. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
 18. Wejściem głównym do Muzeum jest brama południowa (od strony Rynku).
 19. W pomieszczeniu kasy biletowej, poza pracownikami Muzeum, może przebywać 1 osoba przy czynnym stanowisku kasowym.
 20. Zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.
 21. W soboty, niedziele i święta, ustala się przerwę w pracy kasy biletowej, w godzinach 14.00 – 14.15.
 22. Osoby, które zakupiły bilet przez Internet powinny pojawić się przed wejściem do Muzeum, zgodnie z godziną widniejącą na bilecie.
 23. Zwiedzający, którzy kupili bilet przez Internet wchodzą do Muzeum bez konieczności stania w kolejce, co może wydłużyć okres oczekiwania pozostałych osób.
 24. Wchodzenie na ekspozycję w obuwiu, które może uszkodzić zabytkowe posadzki oraz parkiety, w szczególności w butach na szpilkach, w butach z podkutymi podeszwami, jest niedozwolone.
 25. Osoba pełniąca dyżur koordynacyjny w danym dniu jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zwiedzania.
 26. Dyżurny koordynator podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji, w szczególności dotyczące:
  •    zmiany trasy zwiedzania,
  •    zamknięcia części ekspozycji, a w przypadkach szczególnych, do zamknięcia Muzeum,
  •    usunięcia z ekspozycji osób nieprzestrzegających Regulaminu Zwiedzania,
  •    odmówienia wstępu do Muzeum turystom indywidualnym oraz grupom, przybyłym do Muzeum po godzinach otwarcia kasy,
  •    powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nadzwyczajnych,
  •    innych działań mających na celu zachowanie porządku na ekspozycji i przestrzegania obowiązujących w Muzeum  Regulaminów.
 27. Ze względów konserwatorskich, organizacyjnych oraz obowiązujący stan epidemii trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.
 28. Ze względów bezpieczeństwa, wnętrza Zamku będą okresowo wietrzone i dezynfekowane, co może spowodować chwilową przerwę w ciągłości zwiedzania.
 29. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
 30. W Muzeum zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu eksponatów, w szczególności:
  •    nie dotykać eksponatów,
  •    nie wchodzić za sznury,
  •    nie siadać na zabytkowych meblach,
  •    nie ślizgać się po posadzkach.
 31. Z windy może korzystać  jedna osoba niepełnosprawna wraz z osobą towarzyszącą pod warunkiem zasłonięcia ust i nosa.
 32. Zużyte foliowe ochraniacze na buty powinny zostać umieszczone w oznaczonych pojemnikach przy wyjściu z Muzeum.
 33. Na teren ekspozycji zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów serwisowych osób niepełnosprawnych.
 34. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami mają możliwość wejścia do Muzeum poza kolejnością, po okazaniu stosownych dokumentów.
 35. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła oraz dodatkowych elementów stabilizujących obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.
 36. Podczas zwiedzania nie należy wykonywać połączeń telefonicznych.
 37. Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem  SARS-CoV-2, będzie okresowo aktualizowany, o czym Muzeum informować będzie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w komunikatach umieszczanych na terenie Muzeum.
 38. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy oraz ochrona Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań.