Jesteś na: Strona główna / Dla Zwiedzających / Regulaminy / Regulamin zakupu biletów online

Regulamin zakupu biletów online

Regulamin zakupu biletów online

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zakupu biletów online (Regulamin) określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów indywidualnych i rodzinnych online.
2. Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Muzeum) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Muzeum (www.zamek-pszczyna.pl)
i umieszczenie zmodyfikowanego Regulaminu w Serwisie sprzedaży biletów on-line (Serwis) znajdującego się pod adresem www.bilety.zamek-pszczyna.pl.
3. Po dokonaniu zakupu w Serwisie, potwierdzenie transakcji zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Zakup biletów może zostać dokonany po uprzedniej rejestracji Zamawiającego lub bez rejestracji.
5. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów Zamawiający otrzyma z Serwisu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów, nazwą i rodzajem biletów, datą i godziną zwiedzania oraz wartością zamówionych biletów.
6. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym
do dokonania zakupu biletów w Serwisie.

II. Zakup biletów indywidualnych i rodzinnych online

1. Zakup biletów indywidualnych i rodzinnych online odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
2. Bilety zakupione w Serwisie dotyczą wyłącznie zwiedzania bez przewodnika. Rezerwacja zwiedzania Muzeum z przewodnikiem odbywa się poprzez stronę www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
3. Na zakup biletów w Serwisie składają się następujące kroki:

-Wybór pomiędzy zwiedzaniem indywidualnym i rodzinnym.
-Wybór daty i godziny zwiedzania.
-Wybór rodzaju i ilości biletów. W przypadku zwiedzania rodzinnego należy podać również ilość osób.
-Podsumowanie wybranych biletów.
-Rejestracja lub kontynuacja zakupów bez rejestracji.
-Potwierdzenie dokonania rezerwacji z obowiązkiem zapłaty.

4. Zapłaty za bilety można dokonać bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji poprzez Platformę www.payu.pl lub poprzez otrzymany na wskazany adres email specjalnie wygenerowany link do płatności kierujący Zamawiającego na stronę PayU.
5. Okres ważności całego zamówienia bez dokonania zapłaty wynosi 20 minut.
6. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego po upływie 20 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
7. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i BLIK.
8. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu www.payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc[at]payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
10. W celu uzyskania faktury VAT za zakupione bilety w drodze elektronicznej należy zwrócić się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie poprzez e-pocztę na adres: [at] w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty zakupu biletów.
11. Zamawiający, który zakupił w Serwisie bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze Muzeum w Garderobie przed wejściem na ekspozycję. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na daną ekspozycję oraz nie podlegają zwrotowi.
12. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.
13. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na ekspozycję. W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na ekspozycję w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
15.Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na stronie internetowej:
www.zamek-pszczyna.pl/dla_zwiedzajacych/regulamin_zwiedzania
16. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum. W Serwisie, zakup ostatnich biletów możliwy jest na 3 godziny przed końcem pracy Muzeum w danym dniu. W Kasach natomiast ostatnia sprzedaż odbywa się do 1 godziny przez zamknięciem Muzeum.

III. Ochrona danych osobowych

1. W trakcie procesu zakupu biletów online, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Zamkowe
w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [at] lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [at] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umowy zakupu biletów on-line na zwiedzanie, o których mowa w Regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta  w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie
z Serwisu na stronie internetowej.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień - w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z postanowieniami umów zawartych z tymi podmiotami.
7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub
z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
10. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu biletów online.

IV. Reklamacje

1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: [at] lub poprzez pocztę klasyczną na adres: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

V. Zwrot i wymiana biletów

1. Bilety Zakupione w Serwisie nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem ust. 2 Regulaminu.
2. W przypadku, gdy Zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty przelewem na rachunek bankowy.
3. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Zwiedzania, wskazanego na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Zwiedzaniu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane i przerabiane.
2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Serwisu zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku w  godz. 8–15 pod numerem (+48) 32 210 30 37 lub na adres email: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
5. Zamawiający, przy zakupie biletów online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
6. Niniejszy Regulamin zakupu biletów online dostępny jest na stronach internetowych Muzeum pod adresami: www.zamek-pszczyna.pl oraz www.bilety.zamek-pszczyna.pl