Muzeum właścicielem oficyny zamkowej

Przypomnijmy, że w lipcu br. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Budynek oficyny po przekazaniu Muzeum i przeprowadzeniu gruntownych prac rewitalizacyjnych przeznaczony zostanie do prowadzenia działalności muzealnej. Wszystkie prace zostaną wykonane w oparciu o zachowane archiwalne dokumenty i źródła ikonograficzne, a historia obiektu stanie punktem wyjścia dla stworzenia części ekspozycyjnej.

Oficyna

Oficyna zamkowa jest częścią zabudowań dworskich, które od południa i wschodu oddzielały zamek od miasta. Murowany budynek, głównie o funkcji gospodarczej, wzniesiono ok. 1815 roku w miejscu wspominanych w najstarszych zapiskach drewnianych zabudowań.

Generalny remont Oficyna przeszła w 2 poł. XIX wieku. Wtedy dobudowano piętro z przeznaczeniem min. na mieszkania pracowników książęcych, w tym służby.

Prowadzone prace będą miały na celu podkreślenie potencjału muzeum jako instytucji stymulującej i wspierającej planowanie przestrzenne w duchu zrównoważonego rozwoju, polegającego na traktowaniu budynków i zespołów muzealnych jako istotnego elementu zabytkowej tkanki miejskiej, zamiast wyizolowanej z kontekstu lokalnego „ikony architektury”. Dodatkowo nadanie nowej funkcji budynkowi rozszerzy możliwości współpracy z podmiotami zaangażowanymi w rozwój lokalny, a także rozwój szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Niezwykle ważnym efektem prowadzonych prac będzie poprawa zarządzania obiektem dziedzictwa kulturowego.

W samym budynku planowana jest część ekspozycyjna, która koncentrować się będzie wokół dawnego przeznaczenia i pełnionej funkcji mieszkalno-gospodarczej oficyny. Wystawa stanie się okazją do zaprezentowania m.in. dawnego wyposażenia wnętrz oraz technologii i urządzeń technicznych wykorzystywanych w dawnych rezydencjach. Równolegle powstanie nowoczesna przestrzeń edukacyjna dialogująca z warstwą merytoryczną poprzez prowadzone warsztaty, zajęcia i animacje dla różnych typów i grup odbiorców. W szerszej perspektywie założeniem planowanej działalności wystawienniczo-edukacyjnej stanie się utrwalenie dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie tożsamości regionalnej oraz integracji społecznej.

14

/ 12 / 2023