Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail kancelaria@zamek-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: we wszystkich sprawach iodo@zamek-pszczyna.pl dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług, w tym obsługi złożonego zamówienia, wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).
Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Muzeum realizuje zamówienie (firmy kurierskie), w adekwatnym dla tego celu zakresie.
Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z obsługą e- sklepu oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości, jak również do czasu wyrejestrowania się z e-sklepu.
Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@zamek-pszczyna.pl bądź telefonicznie pod numerem 322103037.

Ogólna informacja RODO

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna, reprezentowane przez Dyrektora Macieja Kluss

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail kancelaria@zamek-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych Pani Elżbieta Pergoł

z którym można się skontaktować poprzez e-mail: we wszystkich sprawach iodo@zamek-pszczyna.pl dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług, w tym obsługi złożonego zamówienia, wystawienia faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie art 6 pkt 1 lit a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów, a także na podstawie art. 6 ust.1 pkt c) w celu konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikający z przepisów podatkowych oraz art. 6 ust.1 pkt f) w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, obrony przed roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO).

Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Muzeum realizuje zamówienie (firmy kurierskie), w adekwatnym dla tego celu zakresie.

Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z obsługą e- sklepu oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego.

Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.

Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach szczególnych dot. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych przepisów prawa.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@zamek-pszczyna.pl bądź telefonicznie pod numerem 322103037.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego

Muzeum Zamkowe w Pszczynie poniżej podaje kilka informacji, które jest zobowiązane przekazać Pani/Panu na podstawie przepisów zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2  ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl reprezentowanym przez: Dyrektora Macieja Klussa

  • Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, adres e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl, lub pocztą tradycyjna na wskazany powyżej adres do korespondencji, reprezentowanym przez: Elżbietę Pergoł

  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z rejestracją w sklepie internetowym i są przetwarzane w celu utrzymywania profilu na stronie sklepu internetowego, prowadzenia historii zakupów, oraz dokonywania transakcji za pomocą sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi założenia konta w sklepie internetowym. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania potrzeby przetwarzania, związanej z koniecznością ochrony praw Administratora.
  • Administrator danych przetwarzania następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail. W dowolnym momencie przetwarzania tych danych może Pani/Pan wycofać zgodę na ich przetwarzanie bez negatywnego wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom zewnętrznym i organom publicznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Muzeum Zamkowego w Pszczynie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których Administratorem jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  • Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu lub procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
  • Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach szczególnych dot. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych przepisów prawa.