Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Muzeum Zamkowym w Pszczynie dla publiczności w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

 1. Niniejszy regulamin  (zwany „Regulaminem”) zawiera szczegółowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie (zwane dalej „Muzeum”).
 2. Regulamin wprowadza się̨ w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcieepidemii-wirusa-sars-cov- 2-w-polsce.
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Ponadto uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Muzeum Regulaminów, a także do stosowania się do wytycznych przekazywanych przez pracowników Muzeum.
 4. Pracownicy Muzeum są uprawnieni do odmowy uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu. W takim przypadku opłata za bilet nie podlega zwrotowi.
 5. Udział w Wydarzeniu możliwy jest po zdezynfekowaniu rąk i zakryciu ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej, przyłbic lub elementów odzieży zapewnionej we własnym zakresie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się do 60 liczbę osób uczestniczących w Wydarzeniu.
 7. Dopuszcza się zajmowanie miejsc obok siebie następujących osób:
  • rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 8. Muzeum dostosuje repertuar Wydarzeń uwzględniając zalecenia sanitarne. Wydarzenia będą się odbywały bez przerwy.
 9. Publiczność zajmuje wyłącznie wykupione miejsca siedzące. Zabrania się zajmowania innego miejsca na Sali.
 10. Muzeum zapewnia publiczności płyny dezynfekcyjne oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła w toaletach.
 11. W Wydarzeniu może wziąć udział osoba, która złoży pisemne oświadczenie że nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zapoznała się z niniejszym Regulaminem. Oświadczenie winno być złożone w dniu odbywania się Wydarzenia. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu, a zakupiony bilet nie będzie podlegał zwrotowi.
 12. Dane osobowe i kontaktowe osoby uczestniczącej w Wydarzeniu będą wykorzystane wyłącznie w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu. W tym przypadku dane osobowe zostaną również przekazane właściwym służbom sanitarnym.
 13. Formularz oświadczenia będzie przechowywany w Muzeum przez 21 dni od dnia udziału w Wydarzeniu. Po tym okresie oświadczenie zostanie trwale zniszczone. Wzór oświadczenia:
 14. Stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 15. Jest opublikowany na stronie …[link]…
 16. Jest dostępny w Muzeum przed Wydarzeniem
 17. Oświadczenie należy złożyć osobiście w dniu koncertu przy okazaniu biletu
 18.  W przypadku zaobserwowania wśród uczestników Wydarzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura) pracownik Muzeum uprawiony jest do powstrzymania uczestnika Wydarzenia przed wejściem do Muzeum.
 19. Osoby oczekujące na wejście do Muzeum oraz przebywające w pomieszczeniach Muzeum, w szczególności w kolejce do kas, toalet, powinny zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 metry oraz unikać nadmiernego gromadzenia się.
 20. Wyjście publiczności z Wydarzenia odbywa się ściśle według wskazań pracowników Muzeum.
 21. Z windy może korzystać jedna osoba niepełnosprawna wraz z osobą towarzyszącą pod warunkiem zasłonięcia ust i nosa.
 22. Bilety będzie można nabyć tylko po uprzedniej rezerwacji lub za pośrednictwem platformy on-line: https://www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl/
 23. Przy zakupie i rezerwacji biletów kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19. Administratorem danych jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna
 24. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do tych danych a w szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 25. W kasach preferowane są płatności bezgotówkowe.
 26. Do odwołania wstrzymuje się możliwość korzystania z szatni.
 27. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku.
 28. Muzeum informuje, że wietrzenie Sali będzie się obywać tylko metodą grawitacyjną.
 29. Muzeum udostępnia słuchaczom informacje i regulaminy w zakresie zasad bezpieczeństwa, w szczególności poprzez zdalne środki komunikacji.
 30. Klauzula informacyjna RODO:
 31. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1,43-200 Pszczyna (dalej „Administrator”).
 32. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374z późn. zm.)-celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej korona wirusem SARS-CoV-2; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
 33. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl
 34. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia. Po tym okresie oświadczenie zostanie trwale zniszczone;
 35. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 36. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawiania danych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzn. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

26

/ 11 / 2021