Regulamin zapisu do Newsletter’a

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi cyklicznego dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1, Pszczyna 43-200,adres e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl (dalej również jako Operator Usługi).
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

II. Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Operatora Usług w tym informowania o produktach ,usługach i wydarzeniach.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj.(Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

III. Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba (zwana dalej Użytkownikiem), która na stronie internetowej w domenie zamek-pszczyna.pl części dotyczącej Newsletter poda co najmniej swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk – „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku jest wyraźnym działaniem przyzwalającym na przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Następnie do Użytkownika jest przesyłana wiadomość elektroniczna z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika stanowi zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach określonych w Regulaminie. Po potwierdzeniu rejestracji następuje uruchomienie usługi Newsletter.
 3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.

IV. Czas trwania usługi

V. Dane osobowe – klauzula

 1. Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, reprezentowanym przez dyrektora: Macieja Klussa zwanym dalej również jako Operator Usługi jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter ‘a. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, reprezentowanego przez: Elżbietę Pergoł, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem: iodo@zamek-pszczyna.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (w tym informowania o produktach ,usługach i wydarzeniach).
 3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na monitorowanie swoich zachowań na serwisie (cookies analityczne) będziemy również starać się dostarczać informacje dopasowane do Twoich potrzeb i doskonalić obsługę w serwisie.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Operatora na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust.1a Rodo. Zgoda na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newsletter ‘a może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osób zgłaszających reklamacje mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT.
 7. Co do zasady nie mamy intencji przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym ze względu na wsparcie procesu przez rozwiązania informatyczne zewnętrznych dostawców wykorzystujących rozwiązania chmurowe, w szczególności, może dochodzić do takiego przekazania. W takim przypadku przed przekazaniem danych upewniamy się, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 lub 46 RODO lub dostępna była Twoja zgoda na takie przekazywanie.
 8. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newsletter ‘a.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu przesłania oferty dopasowanej do Użytkownika) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych iodo@zamek-pszczyna.pl. W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Organizatorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

VI. Reklamacje i informacje końcowe

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać na adres mailowy kancelaria@zamek-pszczyna.pl lub w formie pisemnej pocztą bezpośrednio na adres korespondencyjny Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Polityka prywatności wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Operatora Usługi, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Użytkowników oraz nie będą pogarszać warunków usługi Newsletter. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem zamek-pszczyna.pl/polityka prywatnosci/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.