Fanpage

Klauzula informacyjna serwisy społecznościowe

Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest skierowana do osób odwiedzających Fanpage ’s Muzeum Zamkowego w Pszczynie w serwisach społecznościowych ( Facebook, Instagram, Twitter, Tripadvisor oraz YouTube)

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie reprezentowane przez: Dyrektora Macieja Klussa, mający swoją siedzibę przy ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, adres poczty elektronicznej email: kancelaria@zamek-pszczyna.pl – zwany dalej Administratorem

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych  reprezentowanego przez p. Elżbietę Pergoł („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e – mail: iodo@zamek-pszczyna.pl lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Rodzaje serwisów społecznościowych

Facebook i Instagram

Fanpage Muzeum Zamkowe w Pszczynie, https://www.facebook.com/zamekpszczyna/  jest dostępny w ramach serwisu Facebook, oraz
https://www.instagram.com/muzeumzamkowepszczyna/ serwisu Instagram, których dostawcą jest Facebook Inc. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Inc. znajdą Państwo w Polityce prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Twitter

Fanpage Muzeum Zamkowe w Pszczynie, https://twitter.com/muzeumzamkowe jest dostępny w ramach serwisu Twitter. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu, znajdą Państwo na stronie: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube

Fanpage Muzeum Zamkowego https://www.youtube.com/channel/UCEO8M48dL5v_nTdmsvi1unA  jest dostępny w serwisie YouTube, którego dostawcą jest Google LLC. Zasady wykorzystania Państwa danych przez Google LLC, znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Fanpage’e Muzeum Zamkowego w Pszczynie, służą do prezentowania informacji na temat działalności Muzeum Zamkowego. Umożliwiają Państwu śledzenie i interakcję z Muzeum Zamkowego, a także kontakt z nami.

TripAdvisor

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g666979-d2711302-Reviews-Muzeum_Zamkowe_w_Pszczynie-Pszczyna_Silesia_Province_Southern_Poland.html. Zasady wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu, znajda Państwo na stronie: https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy-2019

Muzeum Zamkowe w Pszczynie jako administrator Fanpage’a, widzi informacje statystyczne o wizytach na swoim profilu, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność i komentarze. Funkcjonalność ta pomaga nam dobierać odpowiednie treści do preferencji użytkowników Fanpage’a.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie jako użytkownik serwisów społecznościowych (administrator Fanpage’a) ma możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w danym serwisie komunikator, np. dostępny w Instagram – Instagram Direct.

Rodzaj przetwarzanych danych

Muzeum Zamkowe w Pszczynie  jako administrator fanpage’a, przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Muzeum Zamkowego w Pszczynie na profilu w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, Instagram, Twitter, TripAdvisor czy You Tube. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

 • identyfikator (zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek)
 • treść Państwa komentarzy
 • automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie społecznościowym (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.)
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą dostępnej funkcji w danym serwisie społecznościowym (np. „Facebook  Insights” udostępnionej  przez  Facebook) stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z wymienionych serwisów,  gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy dokonujecie Państwo subskrypcji fanpage Muzeum Zamkowego w Pszczynie poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, albo gdy publikujecie Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Muzeum Zamkowego w Pszczynie na profilu w serwisie społecznościowym.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, TripAdvisor czy You Tube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez  administratorów tych serwisów i zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami, oraz informowania za ich pomocą o naszej aktywności i działalności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za  pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Działania te są realizowane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji, oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, a także realizowania marketingu własnego oraz dbania o wizerunek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.) RODO);
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla fanpage`y na podstawie podpisanych umów powierzenia.
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram, tj. Facebook Inc., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook Inc. dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy; właścicielowi portalu społecznościowego Twitter na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Twitter Inc. dostępnych pod adresem https://twitter.com/en/privacy; właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.
  właściciel portalu TripAdvisor na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez TripAdvisor dostępnych pod adresem  https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy-2019
 4. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przekazywane do Państw trzecich, takich jak Stany Zjednoczone oraz inne kraje, w  których dostępny jest serwis Facebook, Instagram, Twitter, TripAdvisor lub Youtube. Podmioty te zgodnie deklarują wykorzystanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, do których dane mogą być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na w/w stronach internetowych tych portali społecznościowych.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami;
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące Państwu w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii Państwa danych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora, w tym z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Pana danych osobowych naruszył przepisy RODO.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Współadministrowanie danymi osobowymi

Dostawcy serwisów:

 • Facebook  Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA.
 • TripAdvisor LLC, 400 1st Ave. Needham, MA 02494

Każdy w/w współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie, dlatego właściciel fanpage’a Muzeum Zamkowe w Pszczynie ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’y  Muzeum Zamkowego w Pszczynie  lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości.

Polityka cookies

Witryna internetowa Muzeum Zamkowego w Pszczynie korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny.
Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych lub podmioty, z których usług korzysta Administrator danych (np. Google Analytics).

W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików :

1.cookies: „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Cookies „stałe” (persistent cookies) są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających (personalizacja witryny);
2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Administrator danych korzysta z usług świadczonych przez podmioty trzecie, takie jak Google (np. Google Analytics), serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TripAdvisor).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sposób konfiguracji różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Przykładowo:
1. w przeglądarce Google Chrome należy:
z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Ustawienia”, potem „Zaawansowane” i z „Prywatność i bezpieczeństwo”  wybrać „Ustawienia treści” oraz  „Pliki cookie”.
2. w przeglądarce Mozilla FireFox należy: wybrać z menu pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” lub będąc na danej stronie nacisnąć prawym przyciskiem od myszki w dowolnym miejscu na stronie i wybrać „Pokaż informacje o stronie”, następnie „Uprawnienia” lub „Bezpieczeństwo”.
3. w przeglądarce Opera należy:
wybrać z menu pozycję „Menu” a następnie „Ustawienia”, potem „Zaawansowane” i z „Prywatność i bezpieczeństwo”  wybrać „Ustawienia treści” oraz  „Cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookie. Zwykle informacje odnośnie plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie mogą Państwo najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym modą Państwo znaleźć w instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookie będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej wykorzystywanej przeglądarki.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzających witrynę, można zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie
z witryny.

Regulamin zapisu do Newsletter’a

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi cyklicznego dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1, Pszczyna 43-200,adres e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl (dalej również jako Operator Usługi).
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

II. Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Operatora Usług w tym informowania o produktach ,usługach i wydarzeniach.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj.(Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

III. Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba (zwana dalej Użytkownikiem), która na stronie internetowej w domenie zamek-pszczyna.pl części dotyczącej Newsletter poda co najmniej swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk – „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku jest wyraźnym działaniem przyzwalającym na przesyłanie informacji handlowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Następnie do Użytkownika jest przesyłana wiadomość elektroniczna z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika stanowi zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach określonych w Regulaminie. Po potwierdzeniu rejestracji następuje uruchomienie usługi Newsletter.
 3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.

IV. Czas trwania usługi

V. Dane osobowe – klauzula

 1. Muzeum Zamkowe w Pszczynie ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, reprezentowanym przez dyrektora: Macieja Klussa zwanym dalej również jako Operator Usługi jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter ‘a. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, reprezentowanego przez: Elżbietę Pergoł, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem: iodo@zamek-pszczyna.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (w tym informowania o produktach ,usługach i wydarzeniach).
 3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na monitorowanie swoich zachowań na serwisie (cookies analityczne) będziemy również starać się dostarczać informacje dopasowane do Twoich potrzeb i doskonalić obsługę w serwisie.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Operatora na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust.1a Rodo. Zgoda na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newsletter ‘a może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osób zgłaszających reklamacje mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT.
 7. Co do zasady nie mamy intencji przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym ze względu na wsparcie procesu przez rozwiązania informatyczne zewnętrznych dostawców wykorzystujących rozwiązania chmurowe, w szczególności, może dochodzić do takiego przekazania. W takim przypadku przed przekazaniem danych upewniamy się, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 lub 46 RODO lub dostępna była Twoja zgoda na takie przekazywanie.
 8. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newsletter ‘a.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu przesłania oferty dopasowanej do Użytkownika) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych iodo@zamek-pszczyna.pl. W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Organizatorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

VI. Reklamacje i informacje końcowe

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać na adres mailowy kancelaria@zamek-pszczyna.pl lub w formie pisemnej pocztą bezpośrednio na adres korespondencyjny Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Polityka prywatności wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Operatora Usługi, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Użytkowników oraz nie będą pogarszać warunków usługi Newsletter. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem zamek-pszczyna.pl/polityka prywatnosci/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.