REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W PSZCZYNIE
Zamek w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1

1. Do zwiedzania Zamku w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, zwanego dalej Zamkiem, uprawnia posiadanie biletu wstępu.
2. Zakupienie biletu wstępu lub pobranie biletu bezpłatnego oznacza, iż zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, zamieszczonych na stronie https://zamek-pszczyna.pl oraz znajdujących się na terenie Muzeum, tj.:
• Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie
• Zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dni bezpłatne
• Regulamin korzystania z audioprzewodników i aplikacji w Muzeum Zamkowym w Pszczynie
• Regulamin zakupu biletów online
3. Przed wejściem na ekspozycję zwiedzający zakładają na buty, foliowe lub filcowe ochraniacze. O konieczności użycia ochraniaczy w danym dniu, decyduje dyżurny koordynator.
4. Ekspozycję w Zamku można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
5. Grupa zorganizowana, zwiedzająca ekspozycję nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy i pilotem).
6. Pierwszeństwo wstępu do Zamku mają grupy zgłoszone poprzez System Rezerwacji na stronie https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
7. Po wystawach w Zamku oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy, na podstawie ważnego certyfikatu wystawionego przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie.
8. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, zwiedzają ekspozycję wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
9. Zamku nie mogą zwiedzać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
10. Na ekspozycję nie można wnosić plecaków, toreb oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie ekspozycji, których wymiary przekraczają 30 cm x 25 cm x 15 cm. Istnieje możliwość umieszczenia ich w skrytkach zabezpieczonych zamkiem.
11. Opłaty za zgubienie kluczyka do szafki oraz numeru/zawieszki do wieszaka w garderobie wynoszą odpowiednio 30 zł i 10 zł.
12. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w sieni przejazdowej wózków dziecięcych.
13. Przed wejściem na ekspozycję należy umieścić parasole w wyznaczonych pojemnikach. Za pozostawione parasole Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
14. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do garderoby, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.
15. Płynność zwiedzania regulowana jest na podstawie bieżącej sytuacji, przez co ilość osób wchodzących na ekspozycję może się zmieniać.
16. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
17. Wejściem głównym do Zamku jest brama południowa (od strony Rynku).
18. W soboty, niedziele i święta, ustala się przerwę w pracy kasy biletowej, w godzinach 14.00 – 14.15.
19. Osoby, które zakupiły bilet przez Internet powinny pojawić się przed wejściem do Zamku, zgodnie z godziną widniejącą na bilecie.
20. Zwiedzający, którzy kupili bilet przez Internet wchodzą do Zamku bez konieczności stania w kolejce, co może wydłużyć okres oczekiwania pozostałych osób.
21. Wchodzenie na ekspozycję w obuwiu, które może uszkodzić zabytkowe posadzki oraz parkiety, w szczególności w butach na szpilkach, w butach z podkutymi podeszwami, jest niedozwolone.
22. Osoba pełniąca dyżur koordynacyjny w danym dniu jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zwiedzania.
23. Dyżurny koordynator podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji, w szczególności dotyczące:
• zmiany trasy zwiedzania,
• zamknięcia części ekspozycji, a w przypadkach szczególnych, do zamknięcia Muzeum,
• usunięcia z ekspozycji osób nieprzestrzegających Regulaminu Zwiedzania,
• odmówienia wstępu do Zamku turystom indywidualnym oraz grupom, przybyłym do Zamku po godzinach otwarcia kasy,
• powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nadzwyczajnych,
• innych działań mających na celu zachowanie porządku na ekspozycji i przestrzegania obowiązujących w Muzeum Regulaminów.
24. Ze względów konserwatorskich i organizacyjnych trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.
25. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
26. Zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz eksponatów, w szczególności:
• nie dotykać eksponatów,
• nie wchodzić za sznury,
• nie siadać na zabytkowych meblach,
• nie ślizgać się po posadzkach.
27. Z windy, pod nadzorem pracownika Muzeum, może korzystać jedna osoba niepełnosprawna wraz z osobą towarzyszącą. Szczegółowy opis dostępności Muzeum dla osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej: https://zamek-pszczyna.pl
28. Po zakończeniu zwiedzania, ochraniacze na buty powinny zostać umieszczone w oznaczonych pojemnikach w zbrojowni lub przy wyjściu
z Zamku.
29. Zabrania się wprowadzania zwierząt na ekspozycje, za wyjątkiem psów serwisowych osób niepełnosprawnych.
30. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami mają możliwość wejścia do Zamku poza kolejnością, po okazaniu stosownych dokumentów.
31. W każdą pierwszą środę miesiąca, podczas dwóch ostatnich godzin otwarcia Zamku dla zwiedzających, ustala się tzw. „Ciche godziny”, w trakcie których nie organizuje się żadnych wydarzeń publicznych, zwiedzanie ma charakter indywidualny, a urządzenia emitujące głośny dźwięk oraz intensywne światło są wyłączane.
32. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła oraz dodatkowych elementów stabilizujących obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek polu eksploatacji bez zgody Muzeum.
33. W wypadkach szczególnych, Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
34. Nie zezwala się na użytkowanie drona nad obiektami Muzeum oraz w jego wnętrzach, bez uzyskania zgody Muzeum.
35. Nie zezwala się na wprowadzanie rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek oraz innych środków transportu do wnętrza Zamku. Zaleca się pozostawienie ich przy stojakach rowerowych.
36. Podczas zwiedzania nie należy wykonywać połączeń telefonicznych.
37. Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie, podlega okresowej aktualizacji, o czym Muzeum informować będzie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w komunikatach umieszczanych na terenie Muzeum.
38. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy oraz ochrona Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań.

Zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dni bezpłatne

 • Dniem bezpłatnym jest wtorek; są to dni bez rezerwacji
 • Zwiedzanie wyłącznie dla turystów indywidualnych
 • Dzienna liczba biletów ograniczona (kasa wydaje 10 biletów co 10 minut)
 • Czynne są następujące ekspozycje:
  • Apartament cesarza Wilhelma II
  • Część komnat na I piętrze

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598, z 2022 r. poz. 91)
 5. Dzieci do lat 7
 6. Weterani działań poza granicami państwa.

Wykaz osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Stajni Książęcych w Pszczynie przysługującej za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywającym studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 2. Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 3. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 4. Osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 5. Kombatanci
 6. Dziennikarze
 7. Przewodnicy turystyczni
 8. Członkowie rodzin wielodzietnych, których uprawnienia zostały potwierdzone poprzez wydanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744, z 2022 r. poz. 2140, 2243).
 9. Działacze opozycji antykomunistycznej
 10. Osoby represjonowane z powodów politycznych
 11. Osoby mające co najmniej 60 lat lub więcej są uprawnione do otrzymania dodatkowego biletu na jedną, wybraną wystawę stałą lub czasową prezentowaną aktualnie w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, pod warunkiem wykupienia biletu wstępu na wystawę „Wnętrza XIX-XX wieczne”, zgodnie z zapisami Śląskiej Karty Seniora.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 1. Legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
 2. Legitymacje emeryta – rencisty
 3. Legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 4. Legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 5. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
 6. Legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tj. nauczycielom: szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 7. Legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy tj. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką  honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 8. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 9. Legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 10. Karta Polaka
 11. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744, z 2022 r. poz. 2140, 2243).
 12. Dokumenty potwierdzające wiek
 13. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 14. Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 15. Legitymacja weterana.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Regulamin rezerwacji zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie z przewodnikiem

I. Rezerwacja i płatność

  1. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, które nie mogą przekroczyć 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)
  2. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl. Rezerwacja zwiedzania z przewodnikiem możliwa jest również w drodze telefonicznej, z tym że w tym przypadku pobierana jest opłata rezerwacyjna w kwocie 10 zł brutto płatna łącznie z wykonaną usługą.
  3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.
  4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
   a) on-line za pośrednictwem serwisu internetowego Muzeum na stronie www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl – poprzez zalogowanie się na swoim koncie i anulowanie rezerwacji,
   b) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl,
   c) bądź faksem – przesyłając rezygnację pod nr 32 449 03 33.
  5. Rezerwacji zwiedzania można dokonywać w terminie 1 roku przed planowanym terminem zwiedzania. Natomiast w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania, rezerwacji można dokonać tylko drogą telefoniczną pod numerem: (32) 210 30 37 – w tym przypadku pobierana jest opłata w kwocie 10 zł brutto.
  6. Zamiana terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.
  7. Rezerwacja musi zostać opłacona najpóźniej do 7 dni przed datą zwiedzania, zgodnie z wyliczonymi kosztami usługi przewodnickiej.
  8. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu płatność nie zostanie odnotowana, rezerwacja zostaje anulowana.
  9. Opłatę za rezerwację należy dokonać przez System płatności PayU lub jeśli rezerwacja została dokonana w mniej niż 7 dni przed datą zwiedzania – w Kasie Muzeum.
  10. Finalizacja transakcji możliwa jest tuż po zakończeniu procesu rezerwacji lub poprzez wznowienie płatności z linka podanego w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację zwiedzania, a także poprzez wywołanie płatności z panelu użytkownika w Systemie rezerwacji.
  11. W przypadku rezerwacji, które zostały dokonane telefonicznie dopuszcza się płatność przelewem na konto bankowe Muzeum.
  12. Pracownik Muzeum na podstawie kosztów wyliczonych przez System rezerwacji, po wyborze przez osobę rezerwującą rodzaju ekspozycji oraz podaniu ilości osób, informuje o kosztach rezerwacji, dacie płatności oraz wskazuje numer konta i wymagany opis przelewu.
  13. Płatności internetowe obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powoduje,iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu www.payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc[at]payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
  14. Ceny usługi przewodnickiej zawierają podatek VAT.
  15. W celu uzyskania faktury VAT za wykupioną w drodze elektronicznej usługę przewodnicką należy wpisać dane w polu „Dane do faktury” lub zwrócić się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie poprzez e-pocztę na adres: ksiegowosc[at]zamek-pszczyna.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty zwiedzania.
  16. Po opłaceniu należności za usługę przewodnicką na podany adres e-mail System rezerwacji prześle potwierdzenie dokonania płatności.

II. Reklamacje

  1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji zwiedzania, opłacania należności za usługę przewodnicką oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl lub poprzez pocztę klasyczną na adres: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
  2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
  3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
  4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.

III. Zwroty

  1. Opłata za wykupienie usługi przewodnickiej oraz opłata rezerwacyjna nie podlegają zwrotowi.
  2. W przypadku, gdy Zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum dokonywać będzie zwrotu należności poprzez System PayU lub przelewem na rachunek bankowy.
  3. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Zwiedzania, wskazanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Zwiedzaniu.

IV. Ochrona danych osobowych

  1. W trakcie procesu rezerwacji zwiedzania Muzeum z przewodnikiem, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
  2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria[at]zamek-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
  3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo[at]zamek-pszczyna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy rezerwacji i opłacenie kosztów usługi przewodnickiej, o których mowa w Regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Serwisu na stronie internetowej.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień – w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
  6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z postanowieniami umów zawartych z tymi podmiotami.
  7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
  9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
  10. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację rezerwacji zwiedzania Muzeum z przewodnikiem.

V. Postanowienia końcowe

  1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywana jest rezerwacja zwiedzania. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Systemu Rezerwacji prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8–15 pod numerem (+48) 32 210 30 37 lub na adres email: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl
  3. Zamawiający, przed dokonywaniem rezerwacji online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
  4. Niniejszy Regulamin rezerwacji zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie z przewodnikiem dostępny jest na stronach internetowych Muzeum pod adresami: www.zamek-pszczyna.pl oraz www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl

Regulamin korzystania z Audioprzewodników w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

 Korzystanie z audioprzewodników w Muzeum Zamkowym w Pszczynie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 1. Muzeum Zamkowego w Pszczynie jest właścicielem i dysponentem audioprzewodników.
 2. Definicje:
  • audioprzewodnik – urządzenie z wgraną audiowycieczką po wystawach Muzeum Zamkowego w Pszczynie w j. polskim, angielskim, niemieckim, czeskim lub francuskim.
  • wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika,
  • wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania ekspozycji Muzeum.
 3. Audioprzewodnik może wypożyczyć każdy, kto okaże dowód zapłaty za korzystanie z urządzenia.
 4. Sposób wypożyczenia:
  1. opłatę za wypożyczenie audioprzewodnika należy uiścić w kasie biletowej Muzeum Zamkowego w Pszczynie,wypożyczenie audioprzewodników możliwe jest:
   • do 1,5 godziny przed godziną zamknięcia Muzeum w przypadku zwiedzania wystawy Wnętrz XIX/XX w.,
   • do 2 godzin przed godziną zamknięcia Muzeum w przypadku zwiedzania wystawy Wnętrz XIX/XX w. oraz wystaw na II piętrze,
   • do 3 godzin przed godziną zamknięcia Muzeum w przypadku zwiedzania całej ekspozycji,
  2. urządzenie można wypożyczyć, na podstawie okazanego paragonu, w garderobie Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
  3. Muzeum Zamkowe w Pszczynie nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń, na wypożyczenie urządzeń nie obowiązuje rezerwacja,
  4. urządzenie może być używane tylko we wnętrzach zamkowych – obowiązuje zakaz wynoszenia urządzenia na zewnątrz.
 5. Muzeum jest zobowiązane udostępnić urządzenie sprawne pod względem technicznym.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik.
 7. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do:
  1. korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. zwrotu urządzenia po zakończeniu zwiedzania wyznaczonemu pracownikowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
  3. potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego urządzenia w momencie jego odbioru a w przypadku stwierdzenia usterek do niezwłocznego zgłoszenia ich wyznaczonemu pracownikowi Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
  4. zwrotu urządzenia w stanie niepogorszonym od stanu wydania,
  5. pokrycia kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia urządzenia spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania lub w przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności naprawy sprzętu,
  6. pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia w przypadku zagubienia audioprzewodnika.
 8.  Ceny
  1. aktualne ceny za wypożyczenie urządzenia podane są w cenniku,
  2. ceny podane w cenniku są całkowitym kosztem, jaki ponosi wypożyczający przy wypożyczeniu urządzenia,
  3. ceny za wypożyczenie sprzętu nie podlegają negocjacji.
 9. Za usługę wypożyczenia urządzenia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 10. Zwiedzający korzystający z audioprzewodnika może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika Muzeum Zamkowego w Pszczynie w zakresie obsługi urządzenia.

Regulamin zakupu biletów online

I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin zakupu biletów online (Regulamin) określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów indywidualnych i rodzinnych online.
  2. Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Muzeum) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Muzeum (www.zamek-pszczyna.pl) i umieszczenie zmodyfikowanego Regulaminu w Serwisie sprzedaży biletów on-line (Serwis) znajdującego się pod adresem www.bilety.zamek-pszczyna.pl.
  3. Po dokonaniu zakupu w Serwisie, potwierdzenie transakcji zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
  4. Zakup biletów może zostać dokonany po uprzedniej rejestracji Zamawiającego lub bez rejestracji.
  5. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów Zamawiający otrzyma z Serwisu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów, nazwą i rodzajem biletów, datą i godziną zwiedzania oraz wartością zamówionych biletów.
  6. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu biletów w Serwisie.

II. Zakup biletów indywidualnych i rodzinnych online

  1. Zakup biletów indywidualnych i rodzinnych online odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
  2. Bilety zakupione w Serwisie dotyczą wyłącznie zwiedzania bez przewodnika. Rezerwacja zwiedzania Muzeum z przewodnikiem odbywa się poprzez stronę www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
  3. Na zakup biletów w Serwisie składają się następujące kroki:
   • Wybór pomiędzy zwiedzaniem indywidualnym i rodzinnym.
   • Wybór daty i godziny zwiedzania.
   • Wybór rodzaju i ilości biletów. W przypadku zwiedzania rodzinnego należy podać również ilość osób.
   • Podsumowanie wybranych biletów.
   • Rejestracja lub kontynuacja zakupów bez rejestracji.
   • Potwierdzenie dokonania rezerwacji z obowiązkiem zapłaty.
  4. Zapłaty za bilety można dokonać bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji poprzez Platformę www.payu.pl lub poprzez otrzymany na wskazany adres email specjalnie wygenerowany link do płatności kierujący Zamawiającego na stronę PayU.
  5. Okres ważności całego zamówienia bez dokonania zapłaty wynosi 20 minut.
  6. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego po upływie 20 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
  7. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i BLIK.
  8. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu www.payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc[at]payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
  9. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
  10. W celu uzyskania faktury VAT za zakupione bilety w drodze elektronicznej należy zwrócić się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie poprzez e-pocztę na adres: ksiegowosc[at]zamek-pszczyna.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty zakupu biletów.
  11. Zamawiający, który zakupił w Serwisie bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze Muzeum w Garderobie przed wejściem na ekspozycję. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na daną ekspozycję oraz nie podlegają zwrotowi.
  12. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.
  13. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na ekspozycję. W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
  14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na ekspozycję w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
  15. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na stronie internetowej: www.zamek-pszczyna.pl/dla_zwiedzajacych/regulamin_zwiedzania
  16. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum. W Serwisie, zakup ostatnich biletów możliwy jest na 3 godziny przed końcem pracy Muzeum w danym dniu. W Kasach natomiast ostatnia sprzedaż odbywa się do 1 godziny przez zamknięciem Muzeum.

III. Ochrona danych osobowych

  1. W trakcie procesu zakupu biletów online, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
  2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria[at]zamek-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
  3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo[at]zamek-pszczyna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umowy zakupu biletów on-line na zwiedzanie, o których mowa w Regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta  w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Serwisu na stronie internetowej.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień – w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
  6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z postanowieniami umów zawartych z tymi podmiotami.
  7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
  9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
  10. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu biletów online.

IV. Reklamacje

  1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl lub poprzez pocztę klasyczną na adres: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
  2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
  3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
  4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

V. Zwrot i wymiana biletów

  1. Bilety Zakupione w Serwisie nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem ust. 2 Regulaminu.
  2. W przypadku, gdy Zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty przelewem na rachunek bankowy.
  3. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Zwiedzania, wskazanego na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Zwiedzaniu.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane i przerabiane.
  2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Serwisu zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w  godz. 8–15 pod numerem (+48) 32 210 30 37 lub na adres email: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl
  4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
  5. Zamawiający, przy zakupie biletów online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
  6. Niniejszy Regulamin zakupu biletów online dostępny jest na stronach internetowych Muzeum pod adresami: www.zamek-pszczyna.pl oraz www.bilety.zamek-pszczyna.pl

Regulamin zakupu biletów na wydarzenie

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (Regulamin) określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów na wydarzenie (Wydarzenie) organizowane przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Muzeum)
 2. Poprzez Wydarzenie związane z działalnością kulturalną rozumie się w szczególności wykłady, koncerty, festiwale, spektakle etc., realizowane przez Muzeum, na które prowadzona jest sprzedaż biletów za pośrednictwem Serwisu sprzedaży biletów online lub w kasie biletowej.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Muzeum https://zamek-pszczyna.pl i umieszczenie zmodyfikowanego Regulaminu w Serwisie sprzedaży biletów online (Serwis) znajdującego się pod adresem https://bilety.zamek-pszczyna.pl oraz na stronie https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
 4. Po dokonaniu zakupu w Serwisie, potwierdzenie transakcji zostanie wysłane na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
 5. Bilety mogą również zostać zakupione w godzinach otwarcia Kasy biletowej.
 6. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów Zamawiający otrzyma z Serwisu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów, nazwą i rodzajem Wydarzenia oraz wartością zamówionych biletów.
 7. Zakupienie biletu lub pobranie biletu bezpłatnego na Wydarzenie oznacza, iż Zamawiający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum.

II. Zakup biletów na Wydarzenie w Serwisie sprzedaży biletów online

 1. Zakup biletów online odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 2. Na zakup biletów w Serwisie składają się następujące kroki:
  o    Wybór Wydarzenia
  o    Wybór biletu
  o    Podsumowanie wybranych biletów
  o    Rejestracja lub kontynuacja zakupów bez rejestracji.
  o    Potwierdzenie dokonania rezerwacji z obowiązkiem zapłaty.
 3. Zapłaty za bilety można dokonać bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji poprzez Platformę https://poland.payu.com/ lub przez otrzymany na wskazany adres email specjalnie wygenerowany link do płatności kierujący Zamawiającego na stronę PayU.
 4. Okres ważności całego zamówienia bez dokonania zapłaty wynosi 20 minut.
 5. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego po upływie 20 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
 6. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i BLIK.
 7. Płatności online za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu www.payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc@payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 9. W celu uzyskania faktury VAT za zakupione bilety w drodze elektronicznej należy zwrócić się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie poprzez e-pocztę na adres: ksiegowosc@zamek-pszczyna.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy od daty zakupu biletów.
 10. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.
 11. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na ekspozycję. W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
 12. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
 13. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Muzeum regulaminów, z których treścią można zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na stronie internetowej:
  https://zamek-pszczyna.pl/strona-glowna/dla-zwiedzajacych/regulaminy/
 14. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum.

III. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie procesu zakupu biletów online, osobiście, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umowy zakupu biletów online na Wydarzenie, o których mowa w Regulaminie serwisu, jak również po zarejestrowaniu konta  w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie
  z Serwisu na stronie internetowej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień – w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z postanowieniami umów zawartych z tymi podmiotami.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
 10. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu biletów online.

IV. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów na Wydarzenia wysyłając wiadomość e-mail na adres: rezerwacja@zamek-pszczyna.pl lub poprzez pocztę klasyczną na adres: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego

V. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w przypadku zakupienia biletów w kasie biletowej. Równowartość za zakupione bilety po odwołaniu Wydarzenia Muzeum zwróci w ciągu 7 dni od daty odwołanego Wydarzenia. Podstawą zwrotu pieniędzy będzie dokonanie weryfikacji posiadacza biletu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane i przerabiane.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Serwisu zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w  godz. 8–15 pod numerem (+48) 32 210 30 37 lub na adres email: rezerwacja@zamek-pszczyna.pl
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający, przy zakupie biletów online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 6. Niniejszy Regulamin zakupu biletów online dostępny jest na stronach internetowych Muzeum pod adresami: https://zamek-pszczyna.pl oraz https://bilety.zamek-pszczyna.pl