Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie muzealne roku 2023
  w kategorii: Dokonania z zakresu konserwacji
  – Nagroda główna za Prace remontowo-konserwatorskie pn. „Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem”.
 • Wyróżnienie w konkursie o Marszałka Województwa Śląskiego Wydarzenie muzealne roku 2023
  w kategorii: Dokonania z zakresu konserwacji
  – Wyróżnienie za Prace konserwatorskie Gajówki przy Zameczku Myśliwskim Promnice.
 • Wyróżnienie w konkursie o Marszałka Województwa Śląskiego Wydarzenie muzealne roku 2023
  w kategorii: Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popularyzacji dziedzictwa kulturowego

  – Wyróżnienie za projekt „Historia w obiektywie. Reportaż i fabuła. Fakty i rekonstrukcja.” Cykl filmów edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
 • Wyróżnienie w konkursie o Marszałka Województwa Śląskiego Wydarzenie muzealne roku 2023
  w kategorii Publikacje książkowe
  – Wyróżnienie za „Europejski fajans delikatny z XIX wieku. Kolekcja profesora Wojciecha W. Kowalskiego” autorstwa: Wojciecha W. Kowalskiego
 • Pomnik Historii,  „Pszczyna – zespół zamkowo-parkowy” został uznany za Pomnik Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r.
 • Tytuł Laureata VI edycji Ogólnopolskiego Programu Turystyczny Produkt Roku/Turystyczna Usługa Roku, w kategorii Turystyczna Usługa Roku 2020 za „Działalność wystawienniczą, naukową edukacyjną i kulturalną”, 14 października 2020 r.
 • Tytuł Laureata w konkursie „Zabytek zadbany” w kategorii specjalnej: za właściwe użytkowanie i stałą opiekę nad zabytkiem. Nagroda za wieloletnią, trwałą opiekę i wzorowe użytkowanie zamku w Pszczynie, systematycznie prowadzone prace badawcze i konserwatorskie, działania restauratorskie i rewaloryzacyjne zarówno bryły zewnętrznej, jak i wnętrz zamkowych oraz za dbałość o całość zespołu rezydencji wraz z otoczeniem, stanowiącej nie tylko cenny zabytek i obiekt muzealny, ale i istotny element identyfikacji społeczności lokalnej, 27 maja 2020 r.
 • Nagroda „Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii „Kultura i media” dla Macieja Klussa – Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, 16 stycznia 2016 r.
 • Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2014 w kategorii „Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego” za projekt edukacyjny „Otwarte pracownie konserwatorskie. Muzealne warsztaty konserwatorsko-artystyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dział Konserwacji w Muzeum i Stajniach Książęcych w Pszczynie”.
 • Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2013 za publikację dr. Jana Kruczka pt. „Kusze i ich twórcy”, 21 maja 2014 r.
 • Plebiscyt „Wielkie Odkrywanie Śląskiego – Perły w Koronie 2011” – II miejsce w kategorii Zamki i Pałace – Perły Architektury, 26 październik 2011 r.
 • Dyplom „za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury”przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z uroczystym podsumowaniem 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, kwiecień 2011
 • Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2010 roku. Muzeum Zamkowe w Pszczynie otrzymało Nagrodę główną w kategorii Dokonania z zakresu konserwacji za projekt Konserwacja i restauracja buduaru i łazienki w apartamencie księżnej Daisy von Pless w Zamku w Pszczynie.
  Wręczenie nagród odbyło się 25 maja 2011 r. w Sali Lustrzanej Muzeum.
 • Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – Nagroda za wieloletnią działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego dla Jana Gałaszka, Głównego Konserwator Muzeum Zamkowego w Pszczynie, 8 listopada 2011 r.
 • Główna nagroda w konkursie na najlepszą inwestycję województwa śląskiego zrealizowaną z funduszy unijnych „Śląskie = EUROpejskie” za projekt „Renowacja kompleksu zamkowego”, wrzesień 2010 r.
 • Tytuł „Cudu architektury” w konkursie „7 Cudów Architektury Województwa Śląskiego”, wrzesień 2010 r.
 • Nagroda Modernizacja Roku 2007 w kategorii Zabytek za zrealizowanie projektu „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie”. Nagrodę w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2007” odebrał Dyrektor Muzeum Maciej Kluss, 28 sierpnia 2008 r., w Zamku Królewskim w Warszawie.
 • Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2007 roku. Muzeum Zamkowe w Pszczynie otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii dokonań konserwatorskich za realizację projektu „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie”. Wręczenie nagród odbyło się 19 maja 2008 r. w Sali Lustrzanej Muzeum.
 • Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy, maj 2008r. Nominacja do nagrody głównej w kategorii ZABYTEK za realizację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie” (Nr 701200-55).
 • Nagroda „Orli Laur” 2006 r. Na posiedzeniu z dnia 9 czerwca 2006 r. Kapituła złożona z Konsulów akredytowanych w Polsce południowej pod przewodnictwem Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej Leonida Rodionowa przyznała Muzeum Zamkowemu w Pszczynie nagrodę w kategorii Kultura za „dbałość o zachowanie i utrwalenie skarbów historii”. Nagrody „Orli Laur” są formą wyróżnienia i uhonorowania firm, instytucji oraz osób, które swoją działalnością przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju współpracy międzynarodowej. „Orli Laur” ma także na celu promocję laureatów w kraju i za granicą.
 • Żubr Starosty Pszczyńskiego 2006 r. Statuetka przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów, tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki. Ustanowienie statuetki jest jedną z form wpływających na kształtowanie zbiorowej wyobraźni wokół wartości kulturowych.
 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektorowi Muzeum, Maciejowi Klussowi, 12 kwietnia 2006 r.
 • Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie, kwiecień 2006.
 • Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” dla Macieja Klussa, Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie, kwiecień 2006.
 • Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością 2005 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie uzyskało Certyfikat NR: FS 501016 BS EN ISO 9001:2000 w zakresie Obsługi ruchu turystycznego, konserwacji zabytków, działalności wydawniczej, imprez kulturalno-oświatowych oraz wypożyczania muzealiów i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami.
 • Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2005 III nagroda w kategorii WYSTAWY HISTORYCZNE, BIOGRAFICZNE I LITERACKIE – Muzeum Zamkowe w Pszczynie – „Rekonstrukcja Apartamentu Cesarskiego w zachodnim skrzydle parteru Zamku Pszczyńskiego”. Celem Konkursu jest uhonorowanie najciekawszych inicjatyw muzealnych, zarówno wystawienniczych i naukowych, jak i promocyjnych, oświatowych oraz organizacyjnych. Nagradzane są muzea, jednakże konkurs jest także najważniejszym forum promocji dla samych muzealników, autorów, twórców i realizatorów dokonań muzealnych.
 • Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2001 I nagroda w kategorii PUBLIKACJE – Muzeum Zamkowe w Pszczynie – Jan Kruczek, „Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej”.
 • Nagroda im. Georga Philippa Telemanna przyznana przez władze miasta Magdeburga VIII 2001 r. Wyróżnienie przyznano za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o wybitnym kompozytorze. „Trudno znaleźć przykład porównywalnej europejskiej instytucji, która tak intensywnie pielęgnuje dorobek muzyczny Telemanna” , odnotowano w korespondencji z Magdeburga.
 • Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów 1998.
 • Nagroda Europa Nostra 1995 r. W 1995 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie nagrodzone zostało dyplomem honorowym i brązowym medalem „Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku”. Europa Nostra to paneuropejska federacja skupiająca ponad 200 pozarządowych organizacji związanych z działalnością na rzecz dziedzictwa narodowego państw Europy. Federacja popierana jest przez wiele osobistości z poszczególnych państw i regionów Europy reprezentujących władzę na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, instytucje o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, świat biznesu oraz wielu indywidualnych członków. Od 1980 roku Europa Nostra przyznaje Dyplomy i Medale dla wybitnych projektów restauracyjnych o wymiarze europejskim oraz Medale Honorowe dla indywidualnych osób za ochronę i konserwację dziedzictwa narodowego. Celem Nagrody Europa Nostra jest promowanie dbałości o dziedzictwo narodowe oraz rozszerzenie współpracy w tym obszarze na poziom europejski.
 • Nagroda specjalna im. Juliusza Ligonia dla zespołu naukowego Muzeum za rozległy dorobek naukowy w dziedzinie muzealnictwa oraz działalność wydawniczą XII 1989 r.
 • Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie muzealnictwa i ochrony dóbr kultury dla dra Janusz Ziembińskiego za działalność naukowo-publicystyczną i osiągnięcia w rozwoju Muzeum w Pszczynie 22 VII 1989 r.
 • Nagroda II stopnia za wydawnictwo „Życie dworskie w Pszczynie 1765 – 1846” w konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne (ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków), 1985 r.
 • Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Śląskiego, 1984 r.
 • Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury, 1981 r.
 • List pochwalny Wojewody Katowickiego i dyplom honorowy Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1981 r.
 • List pochwalny Wojewody Katowickiego, 1976 r.

Nagrody i wyróżnienia