Polityka prywatności Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Muzeum Zamkowe w Pszczynie poniżej podaje kilka informacji, które jest zobowiązane przekazać Pani/Panu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Danych Osobowych jest :
Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, e-mail: kancelaria@zamek-pszczyna.pl, reprezentowanym przez: Dyrektora Macieja Kluss

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna, e-mail: iodo@zamek-pszczyna.pl reprezentowanym przez: Elżbietę Pergoł

3. Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych to: imię i nazwisko, pesel,  adres zamieszkania, nr kontaktowy, adres e-mail.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celu zawarcia umowy najmu.

5. Muzeum nikomu nie przekaże Pani/Pana danych osobowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od  1 stycznia następnego roku kalendarzowego  od daty zawarcia umowy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych a w szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie)