REGULAMIN ZWIEDZANIA STAJNI KSIĄŻĘCYCH W PSZCZYNIE

1. Do zwiedzania Stajni Książęcych w Pszczynie, ul. Basztowa 6-8, zwanych dalej Stajniami Książęcymi, uprawnia posiadanie biletu wstępu.
2. Zakupienie biletu wstępu lub pobranie biletu bezpłatnego oznacza, iż zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum, zamieszczonych na stronach https://zamek-pszczyna.pl oraz znajdujących się na terenie Muzeum, tj.:
• Regulamin zwiedzania Stajni Książęcych w Pszczynie
• Regulamin zakupu biletów online
3. Ekspozycję Stajni Książęcych można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
4. Grupa zorganizowana, zwiedzająca ekspozycję nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy i pilotem).
5. Pierwszeństwo wstępu do Stajni Książęcych mają grupy zgłoszone poprzez System Rezerwacji na stronie https://rezerwacja.zamek-pszczyna.pl
6. Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie uprawnieni przewodnicy, na podstawie ważnego certyfikatu wystawionego przez Muzeum.
7. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, zwiedzają ekspozycję wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
8. Stajnie Książęce nie mogą być zwiedzane przez osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
9. Na ekspozycję nie można wnosić plecaków, toreb oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie ekspozycji, których wymiary przekraczają 30 cm x 25 cm x 15 cm.
10. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia przy garderobie wózków dziecięcych.
11. Przed wejściem na ekspozycję należy umieścić parasole w wyznaczonych pojemnikach. Za pozostawione parasole Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do garderoby, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.
13. Płynność zwiedzania regulowana jest na podstawie bieżącej sytuacji, przez co ilość osób wchodzących na ekspozycję może się zmieniać.
14. Zakup biletów wejściowych do Stajni Książęcych odbywa się przez automat biletowy (wyłącznie w formie bezgotówkowej), przez system sprzedaży biletów https://bilety.zamek-pszczyna.pl oraz w kasie biletowej w Zamku.
15. W soboty, niedziele i święta, ustala się przerwę w pracy kasy biletowej w Zamku, w godzinach 14.00 – 14.15.
16. Osoby, które zakupiły bilet przez Internet powinny pojawić się przed wejściem, zgodnie z godziną widniejącą na bilecie.
17. Zwiedzający, którzy kupili bilet przez Internet wchodzą do Stajni Książęcych bez konieczności stania w kolejce, co może wydłużyć okres oczekiwania pozostałych osób.
18. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
19. Osoba pełniąca dyżur koordynacyjny w danym dniu jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg zwiedzania.
20. Dyżurny koordynator podejmuje decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji, w szczególności dotyczące:
• zmiany trasy zwiedzania,
• zamknięcia części ekspozycji, a w przypadkach szczególnych, do zamknięcia Stajni Książęcych,
• usunięcia z ekspozycji osób nieprzestrzegających Regulaminu Zwiedzania,
• odmówienia wstępu turystom indywidualnym oraz grupom, przybyłym do Stajni Książęcych po godzinach otwarcia kasy,
• powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nadzwyczajnych,
• innych działań mających na celu zachowanie porządku na ekspozycji i przestrzegania obowiązujących w Muzeum Regulaminów.
21. Ze względów konserwatorskich i organizacyjnych trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.
22. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
23. Zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz eksponatów, w szczególności:
• nie dotykać eksponatów,
• nie wchodzić za sznury,
• nie siadać na zabytkowych meblach,
• nie ślizgać się po posadzkach.
24. Na teren ekspozycji zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów serwisowych osób niepełnosprawnych.
25. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami mają możliwość wejścia do Stajni Książęcych poza kolejnością, po okazaniu stosownych dokumentów.
26. W każdą pierwszą środę miesiąca, podczas dwóch ostatnich godzin otwarcia Muzeum dla zwiedzających, ustala się tzw. „Ciche godziny”, w trakcie których nie organizuje się żadnych wydarzeń publicznych, zwiedzanie ma charakter indywidualny, a urządzenia emitujące głośny dźwięk oraz intensywne światło są wyłączane.
27. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła oraz dodatkowych elementów stabilizujących obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek polu eksploatacji bez zgody Muzeum.
28. W wypadkach szczególnych, Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
29. Nie zezwala się na użytkowanie drona nad obiektami Muzeum oraz w jego wnętrzach, bez uzyskania zgody Muzeum.
30. Nie zezwala się na wprowadzanie rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek oraz innych środków transportu do wnętrza obiektów Stajni Książęcych. Zaleca się pozostawienie ich przy stojakach rowerowych.
31. Podczas zwiedzania nie należy wykonywać połączeń telefonicznych.
32. Regulamin zwiedzania Stajni Książęcych, podlega okresowej aktualizacji, o czym Muzeum informować będzie na stronach internetowych,
w mediach społecznościowych oraz w komunikatach umieszczanych na terenie Muzeum.
33. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy oraz ochrona Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich dzia

REGULAMIN REZERWACJI ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W PSZCZYNIE Z PRZEWODNIKIEM

 1. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, które nie mogą przekroczyć 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)
 2. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl lub telefonicznie, z tym że w tym przypadku pobierana jest opłata rezerwacyjna w kwocie 10 zł brutto płatna łącznie z wykonaną usługą.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
  1. on-line za pośrednictwem serwisu internetowego Muzeum na stronie www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl – poprzez zalogowanie się na swoim koncie i anulowanie rezerwacji,
  2. drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: rezerwacja@zamek-pszczyna.pl,
  3. bądź faksem – przesyłając rezygnację pod nr 32 449 03 33.
  4. Rezerwacji zwiedzania można dokonywać w terminie 1 roku przed planowanym terminem zwiedzania. Natomiast w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania rezerwacji można dokonać tylko drogą telefoniczną pod numerem: (32) 210 30 37 – w tym przypadku pobierana jest opłata w kwocie 10 zł brutto.
 5. Rezerwacja terminu zwiedzania drogą elektroniczną (przez system on-line) jest bezpłatna.
 6. Zamiana terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.